Rules

Voimassaolevat säännöt: 22.04.2022 07:19:38

§1 Nimi ja Kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Toyota Gazoo Racing Club Finland ry.

Kansainvälisissä yhteyksissä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä Toyota GR Club Finland. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo.


§2 Tarkoitus ja toteuttaminen

Yhdistyksen toiminnan päämääränä on pitää yllä ja vahvistaa Toyota Gazoo Racing -merkkisten urheiluautojen omistajien ajoharrastusta ja yhteenkuuluvaisuutta sekä pitää yllä ja vahvistaa positiivista julkisuuskuvaa itsestään ja toiminnastaan. Tavoitteeseen pyritään aktiivisella tiedottamisella sekä järjestämällä jäsenistölle ja muille asiasta kiinnostuneille autoiluun liittyviä (koulutus)tilaisuuksia ja ajoharjoittelua, kilpailuja, aiheeseen liittyviä matkoja jäsenistölle sekä muita tapahtumia, kuten esimerkiksi klubi-iltoja sekä esiintymisiä messuilla ja autourheilu- ja muissa yleisötapahtumissa.

Yhdistyksellä voi olla myös alaosastoja sekä sen toimintaa tai taloutta tukevia yhdistyksiä, joiden perustamisesta päättää yhdistyksen kokous.


3§ Jäsenyys

Johtokunta hyväksyy yhdistyksen jäsenet. Jäsenyysluokkia on 4: Vuosijäsen, ainaisjäsen, kunniajäsen ja kutsujäsen. Yhdistyksen jäsenen perheenjäsenillä on oikeus osallistua yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin.

1) Vuosijäsen

Vuosijäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka omistaa tai jolla on hallinnassaan Toyota Gazoo Racing -urheiluauto-kategoriaan kuuluva ajoneuvo. 

Jäsenet maksavat yhdistykseen liittyessään liittymismaksun. Vuosijäsenet maksavat vuosittain vuosijäsenmaksun. Liittymismaksun ja vuosijäsenmaksun määrän päättää yhdistyksen syyskokous vuosittain.

2) Ainaisjäsen

Ainaisjäseneksi voidaan hyväksyä vuosijäsen, joka suorittaa yhdistykselle kertakaikkisena korvauksena kymmenen kertaa voimassa olevan vuosijäsenmaksun määrän. Aikaisempina vuosina maksetut jäsenmaksut eivät lyhennä ainaisjäsenmaksun määrää.

3) Kunniajäsen

Yhdistys voi kokouksessaan kutsuakunniajäseneksi henkilön, joka katsotaan siihen ansioituneeksi. Ansioiksi vaaditaan vähintään pitkään jatkunut, pitkäjänteinen ja ansiokas työ klubin ja sen tarkoitusperien hyväksi. Kunniajäsenet ovat vapaita jäsenmaksuista.

4) Kutsujäsen

Yhdistys voi kutsua kutsujäsenekseen henkilön, joka edustaa erityisellä tavalla Gazoo Racing - urheiluautomalleja ja jonka jäsenyys tukee vahvasti klubin tarkoitusperiä ja/tai tunnettavuutta. Kutsujäsen on vapaa jäsenmaksuista ja on täysivaltainen klubin jäsen.


4§ Jäsenen erottaminen ja eroaminen

Sellaisen jäsenen, joka ei noudata yhdistyksen kokouksen tekemiä päätöksiä tai jonka katsotaan käyttäytymisellään vahingoittaneen huomattavasti yhdistyksen mainetta tai katsotaan muutoin toimineen yhdistyksen etuja vastaan tai joka ei enää täytä jäsenenä olemisen edellytyksiä, voi johtokunta erottaa yhdistyksestä. Erottamispäätökseen vaaditaan kahden kolmasosan (2/3) enemmistö annetuista äänistä.

Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, tulee hänen ilmoittaa siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erostaan yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.


5§ Yhdistyksen johtokunta

Yhdistyksen lainmukaisena hallituksena toimii sen johtokunta, johon syyskokous valitsee puheenjohtajan sekä vähintään 3 ja enintään 9 jäsentä. Johtokunnan jäsenen onoltava yhdistyksen jäsen. Johtokunnan jäsenet valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan. Johtokunnan jäsenistä on vuosittain erovuorossa vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) jäsentä. Johtokunnan jäsenmäärän sekä erovuoroisten jäsenten määrän edellä mainituissa rajoissa päättää syyskokous. Erovuorossa oleva jäsen voidaan valita uudelleen johtokuntaan.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Johtokunta voi perustaa alaisuuteensa työtään tukemaan toimikuntia, jaostoja tai muita asiantuntijaelimiä esimerkiksi isojen projektien toteuttamista varten. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen olleessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta tai milloin vähintään kaksi (2) johtokunnan jäsentä sitä vaatii. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet (1⁄2) johtokunnan jäsenistä on läsnä.

Johtokunnan kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa.


6§ Johtokunnan tehtävät

Johtokunnan tehtäviin kuuluu:

- Valvoa, että yhdistyksen toiminta tapahtuu näiden sääntöjen ja yhdistyslain mukaan.

- Toteuttaa yhdistyksen kokousten tekemät päätökset.

- Suunnitella, johtaa ja toteuttaa yhdistyksen jokapäiväistä toimintaa sekä ryhtyä muihin tarvittaviin toimiin yhdistyksen tarkoitusperien ja etujen toteuttamiseksi.

- Edustaa yhdistystä kolmatta miestä tai yhdistyksen jäsentä vastaan.

- Edustaa yhdistystä niiden liittojen ja yhdistysten kokouksissa, joihin yhdistys kuuluu jäsenenä.

- Edustaa yhdistystä suhteissa Toyota Motor Corporation :iin, viralliseen maahantuojaan, Toyota Gazoo Racing -kilpatoimintaan sekä muihin Gazoo Racing -clubeihin ja automerkkikerhoihin.

- Kutsua koolle yhdistyksen kokoukset sekä valmistella ja esitellä niissä käsiteltävät asiat.

- Laatia toimintasuunnitelma, talousarvio ja toimintakertomus yhdistyksen kokousten hyväksyttäväksi.

- Hoitaa ja kartuttaa yhdistyksen varoja ja muuta omaisuutta toiminnan mahdollistamiseksi.

- Valvoa yhdistyksen tilejä ja kirjanpitoa.

- Palkata mahdolliset palkolliset toimihenkilöt sekä määrätä heidän palkastaan ja kuluistaan yhdistyksen talousarvion puitteissa.

- Pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä ja ratkaista vuosi- ja ainaisjäseneksi ottamista ja erottamista koskevat asiat.

- Pitää yllä yhdistyksen historia ja esineistö sekä arkistoida / dokumentoida toiminta ja asiakirjat.


7§ Tilien ja hallinnon tarkastus

Yhdistyksen tilinpäätös tehdään kalenterivuosittain. Tilit ja tarpeelliset asiakirjat on jätettävä tilintarkastajille ennen helmikuun 15. päivää. Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa johtokunnalle helmikuun loppuun mennessä. Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus esitetään yhdistyksen kevätkokouksessa.


8§ Yhdistyksen kokoukset

Varsinaisia kokouksia järjestetään vuosittain kaksi; kevätkokous maalis-huhtikuussa ja syyskokous marraskuussa. Yhdistys järjestää ylimääräisen kokouksen, jos kokous niin päättää tai jos johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi taikka milloin vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä vaatii sitä kirjallisesti johtokunnalta tiettyä ilmoitettua tarkoitusta varten.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous on järjestettävä yhden kuukauden kuluessa siitä, kun vaade sen järjestämisestä tässä säädetyssä järjestyksessä on johtokunnalle saapunut.


9§ Kokouskutsut

Kutsu varsinaisiin kokouksiin sekä ylimääräiseen kokoukseen on lähetettävä postitse tai sähköisesti jokaiselle yhdistyksen jäsenelle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Tämän lisäksi kokouskutsu voidaan viestittää myös muulla sopivalla medialla.


10§ Yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat

1) Jokaisessa kokouksessa

- valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

- valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

- valitaan kaksi ääntenlaskijaa

- todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

- käsitellään ne jäsenistön esittämät asiat, joista kirjallinen esitys on tehty syyskokousta varten 1.10. mennessä ja kevätkokousta

varten 15. helmikuuta mennessä.

2) Syyskokouksessa

- valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja johtokunnan jäsenet sääntöjen 5§:n mukaisesti

- valitaan tilintarkastaja ja hänelle henkilökohtainen varamies

- vahvistetaan tulevan vuoden liittymis- ja jäsenmaksun suuruus sekä maksamisajankohta

- vahvistetaan tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio

- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

3) Kevätkokouksessa

- esitellään johtokunnan vuosikertomus, tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto

- vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille tai päätetään toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto kuluneena vuonna tai siitä annettu kertomus antavat aihetta

- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.


11§ Päätösten tekeminen kokouksissa ja äänet

Yhdistyksen kokouksissa on kullakin läsnä olevalla jäsenellä yksi ääni. Jäsenmaksunsa laiminlyöneillä ei ole äänioikeutta ennen kuin jäsenmaksu on suoritettu. 

Äänestykset ovat avoimia, paitsi jos vähintään yksi neljäsosa (1/4) kokouksessa läsnä olevista jäsenistä vaatii suljettua lippuäänestystä.

Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni; vaaleissa kuitenkin arpa.


12§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai kaksi johtokunnan jäsentä yhdessä.


13§ Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan, että vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä sitä kannattaa.


14§ Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkamiseen vaaditaan, että vähintään kolme neljäsosaa (3/4) yhdistyksen kokouksessa edustetuista äänistä sitä kannattaa. Yhdistyksen purkautuessa on sen varat käytettävä yhdistyksen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla autourheilua edistävään tarkoitukseen.


15§ Erinäisiä säännöksiä

Niissä kohdin, missä näissä säännöissä ei ole muuta määrätty, noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslain säännöstöä. Tällä sääntömuutoksella ei loukata saavutettuja jäsenoikeuksia.